This website works best with JavaScript enabled
  • Национальное общество греков Санкт-Петербурга "Петрополис"
  • mail@petropolis-spb.ru
Подпишись на рассылку новостей! Будь в курсе событий!

Воскресенье, 23 Декабрь 2018 23:32

Рождественское послание президента Греческой Республики Прокопиоса Павлопулоса грекам зарубежья / Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, στις Ελληνίδες και τους Έλληνες του εξωτερικού

Дорогие соотечественники,
 
Хочу абсолютно искренне Вас заверить, что наше ежегодное общение в преддверии рождественских и новогодних праздников, с одной стороны вызывает чувство национальной гордости, а с другой стороны дает мне стимул в исполнении моего долга по защите национальных интересов нашего народа.
 
1.Подобные чувства во мне вызывает ваша активная деятельность, осуществляемая в странах вашего проживания, и сформированная в результате этого ваша индивидуальность, и тот бесценный вклад, который вы вносите для нашей Родины. И несмотря на расстояние, вклад этот не только не уменьшается, но и наоборот все больше увеличивается, чему ярким примером является ваша деятельность. 
2.2019 год начинается для Греции в условиях, оправдывающих наши надежды, но вместе с тем ставят всех нас - в особенности тех, кто несет тяжкое бремя принятия решений о будущем нашей страны – лицом к лицу со своим долгом. 
a)Учитывая, что после длительного периода глубокого и болезненного социально-экономического кризиса, мы можем и должны найти свой национальный темп развития, учась на своих ошибках, и, прежде всего, учитывая огромный потенциал греческого народа в современном нестабильном мире.
b)Хочется особенно подчеркнуть, что эпоха открывающихся перед нами перспектив может принести весомые плоды нашей Родине только в том случае, если мы будем полностью осознавать, что мы стоим на пути восхождения, и что Греция, на основе примеров из ее истории и культуры, возвеличивается, осуществляя борьбу не только за свой народ и свою нацию, что делает ее неотъемлемой частью международного сообщества и большой европейской семьи, Европейского союза. 
c)Изложенные мной перспективы и описанная миссия, зиждиться не только на нашем многовековом национальном наследии, но и формирует современную, прочную геостратегическую позицию Греции в качестве связующего звена Запада и Европы с Востоком. И эта позиция делает нас конкурентоспособной, доказывая, что Греция стоит особняком не только в защите интересов своего народа, но и в вопросах становления Европы, защите ее от популизма, который она искореняет, а также для консолидации в Международном сообществе основополагающих принципов и ценностей мира, гуманизма, демократии и справедливости, и, главным образом, социальной справедливости.
d)Обладая осознанием того, что Греция находится в роли страны, несущей историческую обязанность перед Европейским союзом и международным сообществом в наши суровые времена, мы, греки, стоим на защите своих национальных интересов, убежденные, что, таким образом, последовательно и бескорыстно мы защищаем и европейскую и международную правовую систему. И мы делаем это в условиях безусловного единства, справедливо полагая, что все великое и важное нам удалось достигнуть, только объединившись. Тогда как наши разногласия стоили нам трагедий и даже потери нашего национального единства. Поскольку ваша поддержка в защите национальных интересов была и остается неоценимой, позвольте мне напомнить вам наши позиции по следующим трем вопросам:
i)Что касается кипрского вопроса – что, само собой разумеется, является международной и, главным образом, европейской проблемой – мы стремимся найти максимально быстрое, справедливое и долговечное решение. Однако, невозможно ограничить суверенитет полноправного члена Европейского Союза, коим является Кипрская Республика, на который могут посягнуть оккупационные войска, а также анахроничные гарантии третьих сторон. Данное положение вступает в противоречие с любой концепцией международного права, в частности положениям статьи 4 пар. 2 Договора о Европейском Союзе, в частности примененных к Федеративной Республике Германии. Кроме того, это создаст опасный и катастрофический прецедент для суверенитета любого государства-члена Европейского Союза. 
ii)Что касается греко-турецких отношений, мы явно стремимся к дружбе и добрососедским отношениям и поддерживаем европейскую перспективу Турции. Это, однако, предполагает искреннее уважение Турции к нормам Международного права, неотъемлемой частью которого также является программа «NATURA 2000». А, следовательно, и к положениям Лозаннского и Парижского договора 1947 года, которые абсолютно прозрачны и полны и не оставляют пространства для иного толкования, и которые должны соблюдаться полностью всеми. Тем более, что их оспаривание может привести к оспариванию границ не только Греции, но и всего Европейского Союза. Помимо этого, касаемо Исключительной экономической зоны, Турция должна соблюдать положения Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года, несмотря на ее неучастие в нем, но обязывающую ее соблюдению данной Конвенции, поскольку, согласно своему прецедентному праву, Международный Суд Гааги в настоящее время издает общепринятые нормы международного права.
iii)В отношении бывшей Югославской Республики Македонии наша позиция абсолютно ясна и откровенна. Мы стремимся к дружбе, добрососедству и на практике доказываем, что мы продвигаем ее перспективу в НАТО и Европейском союзе.  В этом отношении, однако, существует важная предпосылка: решение вопроса о названии в соответствии с историей и международным правом. Для того, чтобы это произошло - как мы четко заявили и эта позиция была принята Европейским союзом и НАТО, - наша соседняя страна должна внести необходимые изменения в свой правовой порядок, прежде всего в свою конституцию. И они на самом деле взяли на себя это обязательство, выполнение которого мы ждем. Только когда этот процесс будет окончательно завершен и будет установлено, что конституционная поправка содержит все гарантии, тогда, как я уже сказал, может быть привлечение ее к членству в НАТО, а также любое начало переговоров в отношении вступления БЮРМ в ЕС. И только тогда можно утвердить содержание Соглашения между Грецией и БЮРМ и ратификацией его Парламентом Греции. И здесь я хочу отметить нашу твердую позицию, в особенности с учетом некоторых весьма неточных заявлений со стороны должностных лиц БЮРМ: мы не готовы до утверждения содержания Соглашения и его ратификации, принять договоренности Соглашения Преспы, которые являются произвольными или носят характер ирредентизма, поскольку еще не завершены необходимые процессы.
 
С этими мыслями я хочу выразить слова любви и благодарности, которые мы испытываем ко всем грекам зарубежья, поскольку вы - я еще раз это должен повторить – являетесь предметом нашей особой национальной гордости. Я желаю каждому из вас счастливого Рождества, хорошего года, здоровья, благополучия и личных успехов!
 
Перевод с греческого языка и редактирование: Пеливанидис Е., Демирчиева Н.
 
Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, στις Ελληνίδες και τους Έλληνες του εξωτερικού με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους 2019
 
Ελληνίδες και Έλληνες του Εξωτερικού,
 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω -και ως προς τούτο είμαι, απέναντί σας, απολύτως ευθύς και ειλικρινής- ότι αυτή η κατ’ έτος επικοινωνία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, αφενός μου δημιουργεί εύλογα αισθήματα Εθνικής Υπερηφάνειας.Αφετέρου δε με στηρίζει, και μάλιστα πολλαπλώς, κατά την επιτέλεση της αποστολής μου για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος υπέρ του Λαού μας και του Έθνους μας.
 
I.    Τα αισθήματά μου αυτά τα δημιουργεί η δική σας αξιοθαύμαστη πορεία στις Χώρες όπου ζείτε και αναπτύσσετε την προσωπικότητά σας, καθώς και η ανεκτίμητη διαχρονική προσφορά σας στην Πατρίδα μας. Προσφορά, την οποία η απόστασή σας απ’ αυτήν όχι μόνον δεν μειώνει αλλά, όλως αντιθέτως, ενισχύει ολοένα και περισσότερο, όπως αποδεικνύετε αδιαλείπτως και εμπράκτως.
 
II.    Το 2019 ανατέλλει για την Ελλάδα μας υπό όρους που δικαιολογούν βεβαίως εύλογες ελπίδες, πλην όμως θέτουν εξίσου όλους μας -και κυρίως όσους από εμάς επωμιζόμαστε το βάρος για τις αποφάσεις ως προς το μέλλον του Τόπου μας- προ των ευθυνών μας.
 
Α. Με την έννοια ότι, ύστερα από μια μακρά περίοδο βαθιάς και επώδυνης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, μπορούμε και πρέπει να βρούμε τον Εθνικό μας βηματισμό, διδασκόμενοι από τα λάθη μας αλλά και, πρωτίστως, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες δυνατότητες των Ελλήνων στον σύγχρονο ταραγμένο Κόσμο.
 
Β. Διευκρινίζω μ’ έμφαση ότι ο καιρός των ελπίδων που ανοίγεται μπροστά μας μπορεί ν’ αποδώσει καρπούς για την Πατρίδα μας μόνον εφόσον έχουμε πλήρη συναίσθηση ότι ο δρόμος μας παραμένει ανηφορικός καθώς και ότι η Ελλάδα, με βάση την Ιστορία της και τον Πολιτισμό της, καταξιώνεται όταν αγωνίζεται όχι μόνο για τον Λαό μας και το Έθνος μας αλλά και γι’ αυτό που της αναλογεί, ως αναπόσπαστου μέλους της Διεθνούς Κοινότητας και της Μεγάλης Ευρωπαϊκής μας Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
III.    Τις ελπίδες που προεξέθεσα και την αποστολή που περιέγραψα αιτιολογούν όχι μόνον η ανυπέρβλητη Εθνική μας Κληρονομιά αλλά και η σύγχρονη, άκρως ισχυρή, γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ως «προκεχωρημένου φυλακίου» της Δύσης και της Ευρώπης προς την Ανατολή. Θέση, η οποία μας παρέχει πλέον τα μέσα ν’ αγωνισθούμε, αποδεικνύοντας τι σημαίνει Ελλάδα και τι μπορούν να πράξουν οι Έλληνες, όχι μόνο για τον Λαό μας και το Έθνος μας. Αλλά και για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και την άμυνά του απέναντι στα λαϊκιστικά μορφώματα που το επιβουλεύονται, καθώς και για την εμπέδωση, στο πεδίο της Διεθνούς Κοινότητας, των θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ειρήνης, του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, κατ’ εξοχήν δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
 
IV.    Υπ’ αυτό το πνεύμα, ήτοι της Ελλάδας που κατανοεί πλήρως τον ρόλο της ως Χώρας, η οποία έχει ιστορικό χρέος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς μας, εμείς, οι Έλληνες, υπερασπιζόμαστε και τα Εθνικά μας Θέματα, έχοντας την πεποίθηση ότι μέσω αυτών υπερασπιζόμαστε, με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, και την ευρωπαϊκή και την διεθνή νομιμότητα. Και το πράττουμε υπό όρους αρραγούς ενότητας, αναλογιζόμενοι πως ό,τι μεγάλο και σημαντικό το επιτύχαμε ενωμένοι, ενώ οι διχασμοί μας στοίχισαν τραγωδίες, ακόμη και κομμάτια του Εθνικού μας Κορμού. Επειδή δε η συμπαράστασή σας στην υπεράσπιση των Εθνικών μας Θεμάτων ήταν και είναι διαχρονικώς ανεκτίμητη, επιτρέψατέ μου να υπενθυμίσω τις αντίστοιχες θέσεις μας ως προς τα εξής τρία εξ αυτών:
 
Α. Ως προς το Κυπριακό -και με την αυτονόητη βεβαίως διευκρίνιση ότι αυτό αποτελεί διεθνές και, κυρίως, ευρωπαϊκό ζήτημα- επιδιώκουμε, το συντομότερο δυνατό, την δίκαιη και βιώσιμη λύση του. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι νοητή με περιορισμένη κυριαρχία, την οποία θα προκαλούσαν στρατεύματα κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων. Τούτο είναι αντίθετο προς κάθε έννοια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, ιδίως δε αντίθετο προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήδη έχουν εφαρμοσθεί έναντι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Επιπλέον δε, θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο ως και καταστροφικό προηγούμενο για την κυριαρχία κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Β. Ως προς τις Eλληνοτουρκικές σχέσεις, επιδιώκουμε αποδεδειγμένως σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και ευνοούμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Τούτο, όμως, προϋποθέτει εκ μέρους της Τουρκίας ειλικρινή σεβασμό του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου -αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι και το πρόγραμμα «NATURA 2000»- και του συνόλου του Διεθνούς Δικαίου. Άρα και οι διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947-οι οποίες είναι απολύτως σαφείς και πλήρεις και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για γκρίζες ζώνες-πρέπει να γίνονται απ’ όλους πλήρως σεβαστές. Πολλώ μάλλον όταν η αμφισβήτησή τους οδηγεί σε αμφισβήτηση των συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ιδίως ως προς την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Τουρκία οφείλει να σέβεται το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως ισχύει με βάση την Συνθήκη του MontegoBay του 1982. Το οποίο την δεσμεύει, μολονότι δεν έχει προσχωρήσει σ’ αυτό, διότι, κατά τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, παράγει πλέον γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.
 
Γ. Έναντι της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς. Επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας, καλής γειτονίας και εμπράκτως αποδεικνύουμε ότι ευνοούμε την προοπτική της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς αυτό, όμως, υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση: Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος σύμφωνα με την Ιστορία και με το Διεθνές Δίκαιο. Για να γίνει αυτό – όπως καταστήσαμε σαφές και είναι θέση αποδεκτή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ– πρέπει η γειτονική μας χώρα να επιφέρει και τις αναγκαίες αλλαγές στην έννομη τάξη της, πρωτίστως δε στο σύνταγμά της. Και πράγματι, ανέλαβαν αυτή την υποχρέωση. Κατόπιν τούτου, περιμένουμε την εκπλήρωσή της. Μόνον όταν τελειώσει οριστικά όλη αυτή η διαδικασία και αφού διαπιστωθεί ότι η συνταγματική αναθεώρηση εμπεριέχει όλες τις εγγυήσεις, για τις οποίες μίλησα προηγουμένως, τότε είναι δυνατό να υπάρξει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ καθώς και οιαδήποτε έναρξη συζητήσεων, σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μόνο τότε είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί και το περιεχόμενο της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ και να έρθει προς κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σαφές από την πλευρά μας, ιδίως ενόψει ορισμένων εντελώς ανακριβών δηλώσεων, από την πλευρά αξιωματούχων της ΠΓΔΜ: Δεν είμαστε διατεθειμένοι, ενόψει της οριστικοποίησης της Συμφωνίας αυτής και πάντως πριν από την κύρωσή της, ν’ αποδεχθούμε ερμηνείες της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι οποίες είναι αυθαίρετες ή αποπνέουν αλυτρωτισμό,διότι τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει.
 
Με αυτές τις σκέψεις σας μεταφέρω τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης, ταυτοχρόνως δε και ευγνωμοσύνης, τα οποία μας διακατέχουν για όλους εσάς, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες του Εξωτερικού που-θα το επαναλάβω ως έχω χρέος- διαπρέπετε ως σημαιοφόροι της Εθνικής μας Υπερηφάνειας. Εύχομαι δε σε καθεμιά και καθέναν από εσάς Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά, με υγεία, ευημερία και προσωπική επιτυχία.
Яндекс.Метрика
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440